OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Dischem s.r.o., IČO 030 53 326, se sídlem Strakonická 130/23, 460 08  Liberec 8, e-mail: info@sportmebavi.cz (dále jen „Provozovatel“) a fyzickými či právnickými osobami, které provedou registraci (dále jen „Objednatel“) na internetových stránkách www.sportmebavi.cz (dále jen „Webové stránky“) a jejichž prostřednictvím budou formou dílčích objednávek vkládat sportovní události.
 2. Registrací Objednatele na Webových stránkách a jejím potvrzením ze strany Provozovatele dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Objednatelem a Provozovatelem (dále jen „Smlouva“), přičemž vzájemná práva a povinnosti smluvních stran stanoví tyto obchodní podmínky.

II.

REGISTRACE OBJEDNATELE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Objednatel je povinen provést registraci prostřednictvím registračního formuláře dostupného na Webových stránkách www.sportmebavi.cz. Tato registrace představuje návrh na uzavření Smlouvy s Provozovatelem.
 2. Objednatel je povinen v registračním formuláři vyplnit všechny povinné údaje (označené hvězdičkou) pravdivě a úplně. Objednatel je povinen oznámit Provozovateli bez zbytečného odkladu jakoukoli změnu registrovaných údajů. 
 3. Provozovatel je oprávněn vyzvat Objednatele k prokázání správnosti registrovaných údajů výzvou zaslanou na elektronickou adresu Objednatele uvedenou Objednatelem v registračním formuláři. Nebude-li této výzvě ve lhůtě stanovené Provozovatelem ve výzvě vyhověno, je Provozovatel oprávněn registraci Objednatele zrušit.
 4. Registrace Objednatele je pro Objednatele závazná. K uzavření Smlouvy dojde potvrzením registrace Objednatele ze strany Provozovatele, které Provozovatel zašle Objednateli na elektronickou adresu uvedenou Objednatelem v registračním formuláři. Provozovatel je oprávněn registraci Objednatele nepotvrdit, a tím tak Smlouvu s Objednatelem neuzavřít.
 5. Dokladem o uzavření a obsahu Smlouvy je Objednatelem vyplněný registrační formulář, potvrzení registrace zaslané Provozovatelem a tyto obchodní podmínky v aktuálním znění.

 

III.

POSKYTOVANÁ SLUŽBA

 1. Po uzavření Smlouvy získá Objednatel právo vkládat na Webové stránky informace o sportovních událostech Objednatele (dále jen „Poskytovaná služba“). Vkládání sportovních událostí Objednatele se provádí formou dílčích objednávek za podmínek uvedených ve formuláři na Webový stránkách a je (i) zdarma (ii) za poplatek uvedený v ceníku Provozovatele, který bude zaslán e-mailem Objednateli, pro vkládání na slider Webové stránky. Zaplacený poplatek se nevrací, a to ani v případě odstoupení nebo výpovědi. Pod pojmem „slider“ se rozumí prostor na titulní straně Webových stránek o velikosti 1920*600 bodů.
 2. Provozovatel je oprávněn odstranit jakékoli informace vložené Objednatelem, které obsahují vulgární a urážlivé výrazy nebo výrazy, jejichž smysl je vulgární a urážlivý implicitně, stejně jako i neprokázaná obvinění; dále propagaci rasové, národnostní, náboženské a jiné nesnášenlivosti, neúctu k zemřelým a pozůstalým; zastrašování násilím vůči jednotlivcům i skupinám osob; sdělení jiným způsobem odporující právním předpisům nebo dobrým mravům. Informace nebude dále obsahovat nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje a bude splňovat požadavky Kodexu reklamy Rady pro reklamu http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php
 3. Za účelem Poskytování služby zřídí Provozovatel Objednateli současně s potvrzením registrace uživatelský účet Objednatele, který bude Objednateli přístupný pod uživatelským jménem a heslem uvedenými při registraci (dále jen „Uživatelský účet“).

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Objednatel je povinen v případě Poskytované služby zdarma dle čl. III.1 těchto obchodních podmínek vložit na webové stránky Objednatele (do jejich první úrovně) logo Provozovatele s hyperlinkovým odkazem na Webové stránky Provozovatele (odkaz www.sportmebavi.cz) do 5 pracovních dní od uzavření Smlouvy.
 2. Objednatel je povinen v případě Poskytované služby za poplatek dle čl. III.1 těchto obchodních podmínek uhradit poplatek do 5 pracovních dní od vložení tak, jak je uvedeno ve formuláři při vkládání.
 3. Objednatel je povinen uvádět na Webových stránkách pouze informace uvedené v čl. III. odst. 1 těchto obchodních podmínek. Ostatní informace nebo informace, které odporují čl. III. odst. 1 těchto obchodních podmínek, je Provozovatel oprávněn z Webových stránek odstranit bez předchozího upozornění Objednatele.
 4. Provozovatel je oprávněn za účelem údržby Webových stránek po nezbytně nutnou dobu omezit nebo vyřadit provoz Webových stránek až na 72 hodin. V případě plánované údržby Webových stránek delší než 72 hodin je Provozovatel povinen Objednatele na tuto údržbu upozornit nejméně 3 dny před plánovanou údržbou, a to zveřejněním upozornění na Webových stránkách.
 5. Provozovatel neodpovídá za obsah, aktuálnost, pravdivost, správnost nebo úplnost vkládaných informací Objednatelem na Webové stránky

V.

ZPŮSOB UKONČENÍ SMLOUVY

 1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
 2. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s Objednatelem a zrušit jeho Uživatelský účet na Webových stránkách, nepřihlásí-li se Objednatel do svého Uživatelského účtu více jak 1 rok.
 3. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s Objednatelem a zrušit jeho Uživatelský účet v případě, že Objednatel porušuje svým jednáním tyto obchodní podmínky, zejména vkládá informace, které jsou v rozporu s čl. III odst. 1 těchto obchodních podmínek, nebo nevloží logo a hyperlinkový odkaz Poskytovatele na své Webové stránky dle čl. IV odst. 1 obchodních podmínek či nezaplatí poplatek za dílčí objednávku dle čl. IV odst. 2 těchto obchodních podmínek. Odstoupení pro nezaplacení poplatku nezaniká povinnost zaplatit tento poplatek.
 4. Provozovatel je povinen oznámit Objednateli odstoupení od Smlouvy a zrušení jeho Uživatelského účtu, a to zasláním oznámení na elektronickou adresu uvedenou Objednatelem v registračním formuláři. Provozovatel je povinen v oznámení uvést důvod odstoupení od Smlouvy.
 5. Provozovatel je oprávněn vypovědět smlouvu s Objednatelem výpovědí bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 15 dní a plyne ode dne odeslání výpovědi Objednateli na elektronickou adresu uvedenou Objednatelem v registračním formuláři.
 6. Objednatel je oprávněn ukončit Smlouvu s Provozovatelem zrušením své registrace na Webových stránkách.

VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit uveřejněním nových obchodních podmínek na Webových stránkách. Změnu obchodních podmínek je Provozovatel povinen oznámit Objednateli na elektronickou adresu Objednatele uvedenou v registračním formuláři, a to nejméně 15 dnů uveřejněním nových obchodních podmínek na Webových stránkách. Nové znění obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jejich uveřejnění na Webových stránkách.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné na Webových stránkách. Tyto podmínky, jakož i vztahy, které upravují, se řídí právem České republiky.
 3. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se smíru dosáhnout, budou spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu v České republice dle českého práva.
 4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem  7.10.2015.